Przejęcie firmy przez nowego pracodawcę, a prawa pracowników

Niemal każda z firm, która z rożnych powodów decyduje się na przeprowadzenie wszelkiego rodzaju procesów restrukturyzacyjnych, skupia się przede wszystkim na czynnikach ekonomicznych czy formalno-prawnych z tym związanych. Niestety zbyt często zapomina się o konsekwencjach przejęcia firm dla pracowników.

Przejęcia firm przez innego pracodawcę

Jednym w przykładów działań restrukturyzacyjnych, mających szczególnie duże znacznie dla pracowników jest sytuacja, w której dane przedsiębiorstwo, w wyniku fuzji czy przejęcia zyskuje nowego właściciela/osobę zarządzającą. W przepisach prawa nie ma opisanych szczegółowo zasad postępowania wobec pracowników w takiej sytuacji. Informacje tam zawarte dotyczące tej kwestii są dość ogólne. Warto dodać, że trony, między którymi nawiązany został stosunek pracy z mocy prawa, nie muszą zawierać nowej umowy o pracę, bowiem w dalszym ciągu wiążąca jest umowa zawarta nieco wcześniej, pomiędzy pracownikiem, a jego dotychczasowym pracodawcą.

Obowiązki nowego pracodawcy

W przypadku planowej restrukturyzacji, nowy pracodawca, przejmujący przedsiębiorstwo wraz z jej poprzednimi pracownikami musi mieć świadomość:
-współodpowiedzialności wraz z poprzednim pracodawcą, jaka na nim ciąży w związku z zobowiązaniami wynikającymi z nawiązania stosunku pracy jeszcze przed planowaną restrukturyzacją;
-przejęcie dotyczy wszystkich pracowników, a to w praktyce oznacza, że nowy pracodawca nie może wybrać grupy pracowników, których przejmie po poprzedniku;
-pracownik przejęty przez nowego pracodawcę może w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące rozwiązać umowę w trybie szczególnym, co oznacza, że o odejściu musi poinformować nowego pracodawcę 7 dni przed planowanym odejściem z pracy.
Zawsze przed podjęciem jakichkolwiek działań restrukturyzacyjnych, dla uniknięcia w późniejszym etapie wielu problemów, każdy przedsiębiorca bardzo wnikliwie zapoznać się powinien z najistotniejszymi zasadami oraz konsekwencjami, nierozerwalnie związanymi z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę. Dodatkowo przedsiębiorca, planujący restrukturyzacje musi taką informację w odpowiednim czasie przekazać swoim pracownikom oraz poinformować ich, jakie zmiany będą ich dotyczyły, oraz przekazać przysługujące im prawa, ale i obowiązki wobec nowego pracodawcy. Restrukturyzacja jest procesem długotrwałym, więc każdy zdąży się do niej odpowiednio przygotować.